Oops! Sorry!!


This site doesn't support Internet Explorer. Please use a modern browser like Chrome, Firefox or Edge.

Heading

Algemene Voorwaarden Treen je Breen

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

TjB: Treen je Breen, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Hoefstraat 48, 2311PT te Leiden, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 28107628.

Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie TjB een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Deelnemer: de natuurlijke persoon te wiens behoeve de overeenkomst is bedongen, al dan niet tevens wederpartij.

Overeenkomst: iedere tussen TjB en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst, waarmee TjB zich jegens de wederpartij heeft verbonden tot het verlenen van diensten, waaronder begrepen kan zijn, het (doen) geven van trainingen, een opleiding, begeleidingstraject, lezing, workshop, etc., onder welke benaming dan ook aangeduid. Een overeenkomst kan tevens voorzien in de levering van producten.

Overeenkomst op afstand: de overeenkomst als bedoeld in het vorige lid die tussen TjB en een consument wordt gesloten in het kader van een door TjB georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van TjB en de consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals in geval de overeenkomst tot het volgen van een programma plaatsvindt middels inschrijving op de website, alsmede in geval van een consumentenkoop die tot stand komt middels de webwinkel van TjB. Een overeenkomst is aldus geen overeenkomst op afstand indien en voor zover daarbij door TjB geen georganiseerd systeem voor communicatie op afstand wordt gebruikt, bijvoorbeeld in het geval de consument de contactgegevens van TjB op internet of in een telefoonboek opzoekt en telefonisch een overeenkomst aangaat.

Programma: het geheel van bijeenkomsten dat onderdeel uitmaakt van een training, opleiding, begeleidingstraject, lezing of workshop. Programma’s kunnen meerdere bijeenkomsten omvatten, maar ook een enkele bijeenkomst.

Bijeenkomst: elke in het kader van een programma door of namens TjB aan te bieden en te verzorgen bijeenkomst op een bepaalde dag, op een bepaald tijdstip.

Producten: alle in het kader van een tussen partijen gesloten koopovereenkomst door of namens TjB te leveren zaken, zoals boeken en posters.

Website: treenjebreen.nl.

Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als digitale communicatie op te slaan op een duurzame gegevensdrager, zoals e-mailcommunicatie.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van TjB en iedere tot stand gekomen overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Elk aanbod van TjB is vrijblijvend. Het aanbod van programma’s is onder voorbehoud van voldoende beschikbare plaatsen binnen het betreffende programma. Kennelijke fouten en vergissingen in het aanbod van TjB, binden haar niet. Druk- en zetfouten op de website worden voorbehouden. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. In geval de overeenkomst langs elektronische weg wordt aangegaan, wordt de overeenkomst zo spoedig mogelijk langs elektronische weg door TjB aan de wederpartij bevestigd. Voor de “Opleiding Leerwijzer” geldt de toelatingseis dat de deelnemer voldoet aan de reflectie-eisen zoals die door TjB zijn vastgesteld. De overeenkomst tot het volgen van de “Opleiding Leerwijzer” komt tot stand onder de ontbindende voorwaarde dat de deelnemer voldoet aan de toelatingseis. Voor de vaststelling of de deelnemer daaraan voldoet, is het oordeel van TjB beslissend. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit die overeenkomst.

ARTIKEL 4. | LOCATIE VAN UITVOERING VAN PROGRAMMA’S

Voor zover de overeenkomst niet uitdrukkelijk in de locatie van uitvoering van het overeengekomen programma voorziet, dient het programma te worden gevolgd op de daartoe door TjB aangewezen locatie. Indien de wederpartij wenst dat uitvoering aan een programma wordt gegeven op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aan te wijzen locatie, geschiedt dit uitsluitend na voorgaande uitdrukkelijke instemming van TjB. TjB kan aan haar instemming bijzondere voorwaarden verbinden. Een zodanig verzoek dient in elk geval vier weken vóór aanvang van het programma bij TjB te zijn ingediend. Indien de overeenkomst met betrekking tot een programma reeds tot stand is gekomen, de wederpartij de locatie van uitvoering wenst te wijzigen en TjB daarmee instemt, komen de daaruit eventueel voortvloeiende extra kosten voor haar rekening. Reeds overeengekomen prijzen komen in zodanig geval nimmer voor vermindering in aanmerking.

ARTIKEL 5. | OVERIGE BEPALINGEN TEN AANZIEN VAN PROGRAMMA’S

1. De deelnemer is verplicht:

a. tijdig aanwezig te zijn vóór de aanvang van de bijeenkomsten;

b. de voor het programma benodigde materialen, voor zover deze niet ter plekke door TjB ter beschikking worden gesteld, bij zich te hebben;

c. zich gedurende het programma correct te gedragen en andere deelnemers niet te hinderen;

d. melding te maken van de aanwezigheid bij hem van een ziekte of aandoening, die gevaar kan opleveren voor de docenten, mentoren, andere deelnemers of derden. De melding hoeft de precieze aard van de aandoening niet te vermelden.

2. TjB is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van een programma geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. TjB is voorts steeds gerechtigd aangewezen leerwijzers en trainers te vervangen.

3. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van derden die TjB bij de uitvoering van de overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen tevens deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan TjB, jegens de wederpartij c.q. deelnemer een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

4. De inhoud van programma’s stemt overeen met de uitdrukkelijk door TjB vermelde hoofdlijnen. TjB is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de inhoud van het programma, met dien verstande dat de uitdrukkelijk overeengekomen hoofdlijnen van het programma daardoor niet zullen worden aangetast.

ARTIKEL 6. | CERTIFICERING

1. Voor zover de overeenkomst uitdrukkelijk voorziet in certificering van de deelnemer, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.

2. Indien de in het kader van de certificering door TjB georganiseerde verdiepingsdag naar het oordeel van TjB met goed gevolg door de deelnemer wordt afgesloten, zal het certificaat van vakbekwaamheid worden verstrekt.

3. Een certificaat is geldig voor de duur van één jaar. De beoordeling of een verleend certificaat wordt verlengd, komt uitsluitend aan TjB toe.

4. Een certificaat houdt in dat de deelnemer als leerbegeleider mag optreden en aldus in zijn eigen beroeps- of bedrijfspraktijk de geleerde theorie mag uitdragen, volgens de visie van TjB. Het uitdragen van de geleerde theorie en visie van TjB op scholen en instellingen dient te allen tijde onder begeleiding en regie van TjB plaats te vinden.

5. De rechten van de deelnemer als bedoeld in het vorige lid vervallen indien de certificering wordt ingetrokken of niet wordt verlengd.

6. Een certificaat kan door TjB worden ingetrokken indien TjB van oordeel is dat de deelnemer niet langer aan de gestelde eisen voor de certificering voldoet.

ARTIKEL 7. | VERVOLGPROGRAMMA’S

TjB behoudt zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname aan een vervolgprogramma binnen TjB, waaronder tevens begrepen nascholing. TjB kan op grond van onvoldoende reflectie op het eigen handelen of het niet uitdragen van de visie van TjB, besluiten dat de deelnemer niet verder kan gaan met een vervolgprogramma. TjB zal dit in een voorkomend geval onderbouwen middels een persoonlijk gesprek met de deelnemer en/of wederpartij.

ARTIKEL 8. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR CONSUMENTEN BIJ OVEREENKOMSTEN OP AFSTAND

1. De consument is, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, gerechtigd een overeenkomst op afstand, indien die overeenkomst betrekking heeft op het volgen van een programma, tot 14 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de overeenkomst op afstand een consumentenkoop betreft, is de consument, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en het volgende artikel, tot 14 dagen nadat de producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, gerechtigd een overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

Programma ́s

2. Nakoming van de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, waaronder programma ́s, binnen de bedenktijd als bedoeld in het vorige lid, geschiedt uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek van de consument.

3. Indien de overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten wordt nagekomen binnen de bedenktijd als bedoeld in lid 1, verklaart de consument bij het aangaan van de overeenkomst op afstand uitdrukkelijk dat hij afstand doet van zijn recht van ontbinding zodra die overeenkomst door TjB is nagekomen.

4. Bij uitoefening van het recht van ontbinding ten aanzien van een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, is de consument TjB een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door TjB is nagekomen op het moment van uitoefening van het recht van ontbinding, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis. Het evenredige bedrag dat de consument aan TjB moet betalen, wordt berekend op grond van de totale prijs zoals uitdrukkelijk is overeengekomen. Consumentenkoop

5. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1 dient de consument zorgvuldig om te gaan met de producten en de verpakkingen. De consument mag de producten slechts in die mate uitpakken voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument de producten slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een fysieke winkel zou mogen doen.

6. Indien de consument van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de betreffende producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan TjB retourneren.

7. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 5. TjB is gerechtigd deze waardevermindering aan de consument in rekening te brengen, bijvoorbeeld door deze te verrekenen met de van de consument ontvangen betalingen. TjB is niet gehouden de eventuele bezorgkosten aan de consument terug te betalen indien het recht van ontbinding slechts betrekking heeft op een gedeelte van de bestelling.

8. Retournering van de producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de consument de overeenkomst op afstand heeft ontbonden.

9. Indien de consument gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de producten voor zijn rekening.

Afwikkeling

10. De consument kan van zijn recht van ontbinding gebruik maken door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door TjB aangeboden modelformulier voor herroeping een verzoek in te dienen bij TjB. Zodra TjB in kennis gesteld van het voornemen van de consument om de overeenkomst op afstand te ontbinden, zal TjB de ontbinding zo spoedig mogelijk per e-mail bevestigen.

11. TjB zal de van de consument ontvangen betalingen minus eventuele waardevermindering en behoudens het bepaalde in lid 4 en 7, laatste zin, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst op afstand aan de consument terugbetalen, mits in geval van een consumentenkoop, de producten door TjB zijn terugontvangen, dan wel door de consument is aangetoond dat de producten daadwerkelijk retour zijn gezonden.

ARTIKEL 9. | UITSLUITING VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

De consument heeft geen recht van ontbinding bij:

a) een overeenkomst op afstand tot het verlenen van diensten, na nakoming van de overeenkomst op afstand, indien:

1.de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

2.de consument heeft verklaard afstand te doen van zijn recht van ontbinding zodra TjB de overeenkomst op afstand is nagekomen.

b) een consumentenkoop betreffende:

I de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

II de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

III de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst op afstand voor de geregelde levering van dergelijke publicaties.

c) de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, voor zover de nakoming is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding;

d) een overeenkomst waarbij het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten

ARTIKEL 10. | PROGRAMMA’S: ANNULERING EN VERPLAATSING DOOR DE WEDERPARTIJ ANDERS DAN OP GROND VAN HET RECHT VAN ONTBINDING

1. De annuleringvoorwaarden van dit artikel zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van programma’s en aldus niet ten aanzien van overeenkomsten tot de levering van producten.

2. Voor zolang de consument aanspraak maakt op het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 8, prevaleert dat recht boven het bepaalde in het onderhavige artikel.

3. De wederpartij kan de overeenkomst tot 30 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst kosteloos annuleren. Indien annulering plaatsvindt binnen 30 dagen vóór de (eerste) bijeenkomst, blijft de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

4. Annulering dient schriftelijk te geschieden. De dag waarop de annuleringsverklaring van de wederpartij TjB bereikt, geldt als dag van annulering.

5. Verplaatsing door de wederpartij van de deelname aan een programma of bijeenkomst is slechts mogelijk na voorafgaand(e) overleg en goedkeuring van TjB. Verplaatsing door de wederpartij geldt als annulering van de overeenkomst en het tot stand brengen van een nieuwe overeenkomst, waarbij de annuleringsregeling van dit artikel overeenkomstige toepassing vindt, tenzij TjB beslist daarvan in het voordeel van de wederpartij af te wijken. Zo kan TjB op basis van een door een arts verstrekte medische verklaring met betrekking tot de deelnemer, zonder daartoe verplicht te zijn, beslissen dat de deelnemer op een andere datum of gedurende een andere periode kan deelnemen aan een bijeenkomst c.q. programma.

ARTIKEL 11. | ANNULERING, VERPLAATSING & COMBINEREN VAN PROGRAMMA’S EN BIJEENKOMSTEN DOOR TJB

1. TjB behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal TjB de wederpartij een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan TjB programma’s en individuele bijeenkomsten verplaatsen of combineren met andere programma’s of bijeenkomsten.

2. In geval van annulering of verplaatsing als bedoeld in het vorige lid, doet TjB daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de wederpartij. De wederpartij kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, slechts opzeggen indien nakoming op een nader vast te stellen alternatieve datum of locatie, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van de wederpartij dan wel deelnemer kan worden gevergd. Van de wederpartij c.q. deelnemer mag worden verlangd dat zij/hij medewerking verleent aan de vaststelling van een alternatieve datum of locatie.

3. Voor door TjB in verband met een eventuele annulering door TjB als bedoeld in lid 1 of opzegging door de wederpartij als bedoeld in lid 2, reeds verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijft de wederpartij de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing van bijeenkomsten of programma’s als bedoeld in dit artikel, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs. In geval van combineren van programma’s of bijeenkomsten als bedoeld in lid 1, maakt de wederpartij nimmer aanspraak op enige vorm van compensatie.

ARTIKEL 12. | VERKOOP EN LEVERING VAN PRODUCTEN

Levering van de producten geschiedt op de overeengekomen plaats en wijze. In geval van bezorging, geschiedt dit op het door de wederpartij opgegeven afleveradres, bij gebreke waarvan het factuuradres als afleveradres wordt aangemerkt.

TjB behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de bedenktijd van de consument in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de consument in ontvangst is genomen.

Het risico van verlies en beschadiging van de producten gaat over op de wederpartij op het moment dat de producten door of namens de wederpartij in ontvangst zijn genomen.

Bestelling worden door TjB doorgaans binnen drie werkdagen verwerkt. De wederpartij dient rekening te houden met een leveringstermijn van twee tot vijf dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. TjB spant zich in de tussen partijen overeengekomen leveringstermijnen na te komen. Echter zijn alle door TjB vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. Het verzuim van TjB treedt niet eerder in dan nadat de wederpartij TjB schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen TjB de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de wederpartij nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren producten in ontvangst te nemen en/of de overeengekomen koopprijs te voldoen.

In het kader van een consumentenkoop eventueel door TjB, fabrikant of importeur verstrekte garantie, doet niets af aan de dwingende wettelijke rechten en vorderingen die consumenten jegens TjB kunnen doen gelden.

ARTIKEL 13. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

TjB is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst TjB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.

TjB behoudt zich het recht voor de deelnemer die door zijn gedrag of anderszins het normale verloop van het programma belemmert of bemoeilijkt, gelet op het belang van TjB en de overige deelnemers aan het programma, van verdere deelneming daaraan uit te sluiten, in welk geval de wederpartij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd blijft.

Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is TjB gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds deugdelijke zekerheid voor de nakoming van haar betalingsverplichtingen heeft gesteld, dan wel hiertoe onmiddellijk overgaat.

Voorts is TjB gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Tenzij dit haar niet kan worden toegerekend, komen alle in verband met een opschorting en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade voor rekening van de wederpartij.

De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door TjB, op grond van dit artikel, uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

Indien TjB de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 14. | PRIJZEN, KOSTEN EN BETALINGEN

Het aanbod van TjB vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren, waaronder begrepen kan zijn een vaste prijs, een uurtarief en eventuele bijkomende kosten, zoals bezorgkosten en, indien uitvoering van een programma plaatsvindt op locatie van de wederpartij of een andere door de wederpartij aangewezen en tussen partijen overeengekomen locatie, reis- en verblijfskosten.

Alle door TjB vermelde bedragen zijn exclusief btw, tenzij door TjB anders is vermeld. Voordat de overeenkomst wordt gesloten met een consument, zal TjB de door de consument verschuldigde bedragen (mede) inclusief btw vermelden.

Betalingen dienen te geschieden op de daartoe door TjB voorgeschreven wijze en binnen de door TjB vermelde termijn. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen alle door de wederpartij verschuldigde bedragen volledig middels vooruitbetaling te worden voldaan, met dien verstande dat TjB de consument in het kader van een consumentenkoop niet zal verplichten tot vooruitbetaling van meer dan de helft van de koopprijs.

TjB is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst dan nadat de door de wederpartij verschuldigde vooruitbetaling volledig door TjB is ontvangen.

Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin, wordt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente berekend indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.

Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de wederpartij.

15. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Elke deelname aan een programma is voor eigen risico van de wederpartij c.q. deelnemer. De wederpartij staat ervoor in dat zij c.q. de deelnemer tijdens het programma in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om het programma te volgen. Deelname aan een programma is geheel vrijwillig en volledig voor eigen verantwoording. TjB is ter zake in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk.

2. TjB is niet aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan in verband met de inhoud van het door TjB verstrekte lesmateriaal, de door TjB gegeven bijeenkomsten, adviezen en/of instructies. Het gebruik van het lesmateriaal, het toepassen van gegeven instructies en verstrekte adviezen, geschiedt geheel voor eigen rekening en risico.

3. TjB is nimmer aansprakelijk voor beschadiging en diefstal van persoonlijke bezittingen van de wederpartij of deelnemer.

4. TjB is, behoudens voor zover de wet daaraan dwingend in de weg staat, niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden van wiens hulp TjB bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt.

5. TjB is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij of deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

6. TjB draagt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een doen of nalaten van de deelnemer naar aanleiding van middels een programma door hem opgedane kennis en vaardigheden. Ter zake de resultaten door de wederpartij of deelnemer te behalen in verband met het volgen van een programma, verbindt TjB zich uitsluitend tot een inspanningsverbintenis.

7. TjB is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: - de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; - de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TjB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TjB toegerekend kunnen worden;

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van TjB aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan TjB toegerekend kunnen worden; - redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

8. Mocht TjB jegens de wederpartij aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is TjB te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De wederpartij dient TjB daartoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van TjB ter zake vervalt.

9. De aansprakelijkheid van TjB is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van TjB betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van TjB nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat in het desbetreffende geval krachtens de afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van TjB daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van TjB dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.

10. Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van TjB, zal de wederpartij TjB vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van overeenkomsten door of namens TjB.

11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle rechtsvorderingen en verweren jegens TjB door verloop van één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan consumenten toekomende vorderingen en verweren die gegrond zijn op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst beantwoordt, door verloop van twee jaren.

12. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met de stelling dat een door of namens TjB verleende dienst niet aan de overeenkomst beantwoordt, vervalt indien van de tekortkoming niet binnen zeven dagen na ontdekking daarvan, althans het redelijkerwijs kunnen ontdekken daarvan, schriftelijk mededeling is gedaan aan TjB. Het recht op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek ter zake een consumentenkoop vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de consument ter zake bij TjB is gereclameerd.

13. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

14. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van TjB.

ARTIKEL 16. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door TjB geleverde producten blijven haar eigendom totdat de wederpartij al haar verplichtingen uit de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de wederpartij verboden de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht TjB hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De wederpartij geeft onvoorwaardelijke toestemming aan TjB en de eventueel door TjB aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de producten waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. TjB is bij verzuim van de wederpartij gerechtigd de hier bedoelde producten terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij

ARTIKEL 17. | ALGEMEEN KLACHTBELEID

1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen schriftelijk te worden ingediend bij TjB.

2. Bij TjB ingediende klachten worden binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

ARTIKEL 18. | PRIVACY

1. De aan TjB door de wederpartij en deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst. Persoonsgegevens worden, behoudens voorafgaande toestemming van de betrokkene, niet gebruikt voor reclamedoeleinden. Persoonsgegevens worden voorts niet verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de vastlegging en uitvoering van de overeenkomst, dan wel dient te geschieden op grond van een wettelijk voorschrift of gerechtelijk bevel.

2. De deelnemer dient al hetgeen tijdens bijeenkomsten wordt ingebracht door mededeelnemers, mentoren en docenten, als vertrouwelijke informatie te beschouwen. Deze informatie mag, behoudens normale toepassing van het geleerde in de praktijk, niet worden gedeeld met derden. Slechts op deze manier kan een open uitwisseling van informatie tijdens bijeenkomsten gegarandeerd worden, waarbij de privacy van mededeelnemers, mentoren en docenten volledig wordt gerespecteerd.

ARTIKEL 19. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. TjB behoudt zich het auteursrecht en overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door haar ter beschikking gestelde zaken, (cursus)materialen en overige, in welke vorm dan ook, verstrekte informatie.

2. De wederpartij c.q. deelnemer zal de in lid 1 bedoelde goederen niet verveelvoudigen of kenbaar maken aan derden, behoudens normaal gebruik in verband met het doel waarvoor deze goederen aan hen beschikbaar zijn gesteld.

3. Het is de wederpartij c.q. deelnemer nimmer toegestaan om enige wijziging aan te brengen in de in lid 1 bedoelde goederen, de beveiliging daarvan dan wel de daarbij behorende aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom.

4. Behoudens voor zover certificering als bedoeld in artikel 6 daarin voorziet, is het de wederpartij en deelnemer niet toegestaan om de, in verband met een door TjB verzorgd programma, ontwikkelde leerplannen en het daarbij te gebruiken lesmateriaal, zelf dan wel in samenwerking met derden, een soortgelijk programma te ontwikkelen of, al dan niet op eigen naam of op naam van TjB, te geven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TjB. Aan deze eventuele toestemming kan TjB bijzondere voorwaarden verbinden.

5. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen tijdens programma’s is niet toegestaan.

6. Een inbreuk op het bepaalde in dit artikel wordt onder omstandigheden aangemerkt als een misdrijf en verplicht de inbreukmakende partij in elk geval tot vergoeding van de schade die TjB dientengevolge lijd

ARTIKEL 20. | SLOTBEPALINGEN

1. TjB is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen, met dien verstande dat de wijzigingen geen betrekking hebben op een reeds tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.

2. Op elke overeenkomst en alle voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

3. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

4. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van TjB aangewezen om van gerechtelijke geschillen kennis te nemen.

© 2023 Treen je Breen